top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Maanmagie

Artikel 1 Inleiding

  1. Voor de leesbaarheid van het document hebben wij gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘wij', ‘ons’ of ‘onze’ staat wordt het bedrijf  Maanmagie bedoeld. Met “je”, “jij” en “jou(w)” wordt de klant bedoeld.

 

Definities:

- Maanmagie: Maanmagie is opgenomen in het handelsregister onder nummer 84738960.

- Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Maanmagie, zoals maar niet beperkt tot: therapeutische behandeling, online programma’s, live bijeenkomsten, coaching(trajecten).

- Producten: Alle producten die kunnen worden aangeschaft bij Maanmagie, zoals maar niet beperkt tot: Agenda's.

- Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

 

Contactgegevens:

Bezoek- en postadres: Kievitstraat 28 Hengelo

E-mail: info@maanmagie.com

 

 

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten                      met ons.

2.2           Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou zijn niet van toepassing.

2.3           Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en                        schriftelijk door ons zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door ons                    van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door jou. Een eventuele afwijking geldt                    dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleed met betrekking tot later                      aangegane echtsverhoudingen.

2.4           Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen ons en                    jou, word je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op                  nadien gesloten overeenkomsten.

2.5           Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten                        met ons.

 

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1           Onze diensten zijn bedoeld voor mannen, vrouwen, jongeren en kinderen, eventueel ouders en leerkrachten.  Je                      verklaart middels het aangaan van een overeenkomst met ons dat je aan voorgaande voorwaarden voldoet.

3.2           Alle aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel                    gerichte schriftelijk aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.3           De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege,                      alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en                                                  administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4           Door ons gedane mondeling toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.5           Overeenkomsten, opdrachten en wijzingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat wij deze schriftelijk                    hebben geaccepteerd, dan wel op het moment dat wij feitelijk een begin van uitvoering hebben gemaakt.

3.6           Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij                                redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan                    ons worden verstrekt.

3.7           Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet aan ons worden verstrekt, hebben                        wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra                        kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

3.8           Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die                    onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase                  schriftelijk hebt goedgekeurd.

 

 

Artikel 4 Inschakeling van derden

4.1           Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, hebben wij het recht bepaalde                          werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wij zijn, behoudens in het geval vanuit onze kant sprake is van                    opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

4.2           Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van onze overeenkomst met jou willen                      beperken, gaan wij ervan uit  en bevestigen wij zonodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en ons de                        bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

 

 

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online/offline coach programma’s

5.1           In ons programma delen wij onze kennis, ervaring en tools om een natural happy life te hebben. Zelf moet je                          naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten, schrijfwerk, oefeningen die                      bij het programma horen. Het succes van de training is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Wij                        kunnen niet garanderen dat de resultaten goed zijn. Wel zullen wij ons inspannen dat jij de juiste handvatten hebt                  om resultaten te kunnen behalen en staan wij binnen de grenzen van het programma voor je klaar. De                                      ondersteuning die wij bieden is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat                              beschreven op de website. Indien nodig zal een eindtermijn van een pakket per e-mail aan je bekend gemaakt                        worden.

5.2           Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van tevoren per

                e-mail worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Ene nieuwe afspraak moet altijd                          binnen de duur van het programma plaatsvinden.Wij kunnen helaas niet garanderen dat er ruimte in onze agenda                    is, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het                    gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het dus niet                          ingehaald worden.

 

Materialen en licenties

5.3           Wij streven ernaar de materialen aan de deelnemers te geven, of toegankelijk te houden, maar wij kunnen dit niet                  garanderen. Als wij de materialen gaan verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zullen wij je dit                          altijd 3 (drie) maanden van te    voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een                  andere manier te bewaren. Wij zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend                  hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Niet goed, geld terug garantie/proefperiode

5.4           Wij vinden het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom hebben wij een niet goed geld terug garantie. Je                                  kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan                  door een mail te sturen aan info@maanmagie.com. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo                            spoedig mogelijk worden gerestitueerd. Wel dien je al het ontvangen cursusmateriaal in te leveren en vervallen                      eventueel licenties op de door ons verstrekte programma’s en tools.

5.5           Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren                  en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW                      niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

 

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden behandeling/coaching

6.1           De overeenkomst houdt voor ons een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis in. Wij                                          zullen ons inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kunnen niet garanderen dat dit resultaat zal                            worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk                  handelend en redelijk bekwaam therapeutisch behandelaar/coach verwacht mag worden.

6.2           Afspraken dienen minimaal 72 uur van tevoren per e-mail info@maanmagie.com te worden afgezegd, waarna                        een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 72 uur van tevoren wordt afgezegd, dan                            brengen wij hiervoor kosten bij je in rekening.

 

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

Toegangskaart

7.1.          Wanneer je wil deelnemen aan een event, die je middels de door ons voorgeschreven wijze een toegangskaart aan                  te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij ons of door ons ingeschakelde of erkende                                      voorverkoopbureaus worden door ons als geldig erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van                      de toegangskaart verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

 

Toegang en verblijf

7.2           Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij je te dragen en op                      eerste verzoek aan ons, of door ons ingeschakelde derden, te tonen.

7.3           Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst die je je te gedragen in                                          overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je                      gehouden je te gedragen conform de door ons of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op                  het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door ons, of door                            ons ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

7.4           Wij zijn gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te                          (doen) verwijderen, indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien                  ons dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live                                    bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.

 

Annulering en restitutie

7.5           In afwijking van artikel 7.6 en 7.7 geldt in geval van live bijeenkomsten het volgende. Je kan tot 10 dagen voor                      de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna betaal je bij annulering of het niet op komen dagen een no-show-fee                  van €49,00 incl. Btw.

7.6           Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door ons teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin                  vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.

7.7           Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan je                        kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-mail contact met ons op te nemen en vooraf                    goedkeuring te krijgen.

7.8           Indien het event door ons wordt geannuleerd of verschoven naar een andere datum of locatie, zullen                                        wij uitsluitend verplicht zijn het tarief te restitueren welke vermeld staat op de toegangskaart, ongeacht welke                        prijs voor de toegangskaart is betaald.

7.9           Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het betreffende event binnen 14            (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering.

7.10         Het restitutieverzoek zoals beschreven in 7.9 wordt gemaild naar ons en zal binnen 5 (vijf) werkdagen worden                      beantwoord.

7.11         Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende)                    toegang tot een ander event.

 

Intellectuele eigendommen

7.12         Wij zijn gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of live bijeenkomst en de aldaar                                  aanwezige personen voor onze marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de                              opnamen te gedogen. Wijzelf noch de eventuele derde aan wie wij toestemming hebben gegeven voor een                              dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid

7.13         Indien wij dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, zijn wij gerechtigd het event                      en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live                                bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan                        geleden of te lijden schade.

7.14         Het betreden van de locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen                    risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

7.15         Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door                          toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw                              goederen wordt veroorzaakt.

 

 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

8.1           Wij zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

8.2           Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard                  zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet                          langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn                      dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.3           Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien                     jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien ons na het sluiten van de overeenkomst ter                     kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat je de verplichtingen niet zal nakomen. In                   geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de                                     opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

8.4           In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging –                            indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of                      een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, staat het ons vrij                      om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van onze kant tot                        betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

8.5           Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ons op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien                          wij de nakoming van de verplichtingen opschort, behouden wij onze aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

 

Artikel 9 Prijzen en betalingsvoorwaarden

9.1           De prijzen van onze programma’s staan op de website van www.maanmagie.com en www.hypnobalans.nl. Deze                    prijzen zijn altijd btw-vrij, tenzij anders staat aangegeven.

9.2           Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook                  na afronding van het programma verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

9.3           Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan ons te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na                    factuurdatum door overboeking van het bedrag op onze IBAN zoals staat vermeld op de factuur.

9.4           Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of                                      daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw                                  betalingsverplichting mag blokkeren.

9.5           Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling                            administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de                        administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang                  tot het programma en de Facebookgroepen ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten, afspraken voor                          coaching gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling                                    plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

9.6           Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die                  gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je                    over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een                  maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

9.7           Indien wij maatregelen moeten nemen ter incasso van onze vordering, ben je gehouden om aan ons alle                                  daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van                    rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave                      van ons van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen                    te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.

9.8           Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 2 (een) week na                                dagtekening van de factuur schriftelijk bij ons te zijn ingediend., bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt                    verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

9.9           Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van                  een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van ons automatisch opgeschort totdat het                                  verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kunnen wij volledige betaling verlangen van jou.

9.10         Je dient te allen tijde op ons eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen wij reeds opeisbaar te                      vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

9.11         Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van                                            ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond                        van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

 

Artikel 10 Overmacht

10.1         Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd wordt als gevolg van                  een omstandigheid die niet is te wijten aan onze schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandling of in het                      verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

10.2         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en                                jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen                        invloed  kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Zoals stroom-                    of internet stroring, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Wij hebben                        ook het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de                                        overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze   verbintenis had moeten nakomen.

10.3         Wij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.                  Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,                    zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

10.4         Voor zover wij ten tijde van het intreden van overmacht onze verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels                            gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zullen kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen                    gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen                      gedeelte te factureren.

 

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom/gebruik materialen

11.1         Op de teksten, materialen, foto’s behorende bij onze diensten en website bezitten wij de intellectuele                                      eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van onze diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet                              toegestaan deze te delen met derden, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

11.2         Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen                                programma, tenzij wij hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

11.3         Bij overtreding van dit artikel ben je ons een direct opeisbare boete van € 5000,00 verschuldigd voor iedere                            overtreding alsmede € 1000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd ons recht                  om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al onze overige rechten.

 

 

Artikel 12 Klachten

12.1         Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan                            ons laten weten, door ons een mail te sturen. Wij ontvangen dan van je een zo duidelijk mogelijke omschrijving                    van de klacht, zodat wij in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die                    niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

12.2         Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de                                constatering ervan aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel,                                vervanging of schadeloosstelling.

12.3         Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1         Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou                            verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.2         Wij zijn niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende                          schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van onze facturen over te                        gaan.

13.3         Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade,                          gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij                  vrijwaart ons voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

13.4         Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden                  verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

13.5         Iedere aansprakelijkheid van ons voor schade die voortvloeit uit, verband houdt met een toerekenvatbare                                tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de                              vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs,                                exclusief  btw.

13.6         Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend                        werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van ons voor die schade.

13.7         In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke                      termijn, zodat wij in staat zijn om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te                  beperken, of op te heffen.

 

 

Artikel 14 Geheimhouding en persoonsgegevens

14.1         Jij en wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die wij in het kader van hun                              overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de                    ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2         Indien wij op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn vertrouwelijke                        informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en wij ons ter zake                  niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van                                  verschoning, zijn wij niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding                  van de overeenkomst op welke grond dan ook.

14.3         Wij nemen jouw privacy serieus en wij gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van                                                onze dienstverlening. Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

15.1         Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een                  geschil aan de rechter voorleggen.

15.2         Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we de geschillen voorleggen aan de rechter te Almelo

15.3         Op alle overeenkomsten tussen jou en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1         Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene                                voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in overeenkomst voor.

16.2         Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of                          gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en ons. Eventuele voorafgaande                            overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

16.3         Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd                  mochten worden, blijft het overige in deze algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen                      dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel                    en de trekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

16.4         Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden                  of indien zich tussen jou en ons een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is                      het bepaald in 16.3 overeenkomstig van toepassing.

16.5         Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent die niet dat de bepalingen                            daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de                  stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

16.6         Wij zijn bevoegd om wijzingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzingen treden in werking op het                         aangekondigde tijdstip. Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen. Indien geen tijdstip                   is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele                     versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.maanmagie.com of www.hypnobalans.nl en kan op                         jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

bottom of page